Mediation

|Aandachtsgebieden|Werkwijze|De voordelen|

Wanneer er sprake is van een (dreigend) conflict wordt het zicht op een mogelijke oplossing vaak vertroebeld door de emotionele betrokkenheid van partijen. Men beklimt de barricaden en communicatie bestaat op een gegeven moment uit niet veel meer dan het over en weer uiten van verwijten waardoor de situatie verslechtert en standpunten zich verharden. Wie kent daarvan geen voorbeelden en heeft daarvan niet de nadelige consequenties ondervonden? Het gebeurt maar al te vaak en toch wil iedereen graag zo snel mogelijk van een conflict af! Het is immers contraproductief, verstoort verhoudingen en vergt veel energie, die beter voor andere doeleinden kan worden ingezet. Bovendien is het tijdrovend en kostbaar.
Conflicten ontaarden vaak in juridische steekspelen, die regelmatig uitmonden in gerechtelijke procedures.
Toch kan het ook anders. Door de hulp van een mediator in te roepen kan een belangrijke verandering in de situatie worden gerealiseerd. Met behulp van Mediation willen wij helpen om vastgelopen relaties weer vlot te trekken en een wezenlijke communicatie op gang te brengen, waardoor partijen worden geholpen om zelf bruikbare oplossingen te bedenken. Het grote voordeel is dat partijen zelf aan zet zijn, hun eigen keuzes maken en een door beide partijen bedachte en geaccepteerde oplossing als wederzijdse winst kunnen ervaren. Niet in de laatste plaats blijkt dankzij Mediation de onderlinge relatie vaak weer hersteld, omdat gedurende het proces zicht op en begrip voor de standpunten en gevoelens van de ander is ontstaan. Beiden hebben een aanvaardbare oplossing bereikt en kunnen weer met elkaar door één deur; een belangrijke winst is gerealiseerd en dat is meer dan alleen de geldelijke waarde van de overeenstemming. Wij willen door Mediation dat voordeel binnen het bereik van velen brengen.


Aandachtsgebieden Mediation

De aandachtsgebieden waarop wij ons richten, hebben betrekking op:

Bedrijfsovernames (o.a. familiebedrijven)
Contracten/overeenkomsten/vergunningen
Toeleveranciers
Afnemers
Overheden
ruimtelijke ordening
milieu
belastingen
Fusies
Reorganisaties
Samenwerking
afdelingen
managementteams
derden
Personele aangelegenheden

Sectoren:
Bedrijfsleven
Overheden
Zorginstellingen


Werkwijze Mediation

Wie een (dreigend) conflict heeft wil daar het liefst zo snel mogelijk vanaf. Liever normale verhoudingen dan juridische procedures. Mediation kan daarvoor de aangewezen weg zijn, omdat partijen zelf tot oplossingen kunnen komen met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator.

Voor Mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen moeten dus de wil hebben om er samen uit te komen. Zij verplichten zich verder tot geheimhouding.
Deze uitgangspunten worden vastgelegd in een mediation-overeenkomst.

De kosten van een mediation-procedure bestaan uit:
Het honorarium van de mediator en eventuele in te schakelen deskundigen;
De door hen gemaakte kosten.

Het honorarium van de mediator wordt bepaald op basis van een uurtarief en is dus niet resultaatafhankelijk.

Het is gebruikelijk dat partijen ieder voor een gelijk deel de kosten van de Mediation dragen. In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken (bijvoorbeeld in conflicten tussen werkgever en werknemer).

In het Mediation proces staan de belangen van partijen en de toekomst voorop. De Mediation bijeenkomsten vinden bij voorkeur in ons kantoor te Zwolle plaats. Uiteindelijk bepalen partijen zelf welke oplossing voor hen het meest acceptabel is. De uitkomst wordt door de mediator in een overeenkomst vastgelegd.De voordelen van Mediation op een rij:

kost (veel) minder tijd dan een juridische procedure
is kostenbesparend
is gebaseerd op vertrouwelijkheid en beslotenheid
vindt plaats onder deskundige begeleiding
vraagt een actieve rol van partijen
biedt ruimte voor creatieve oplossingen
veroorzaakt geen onnodige beschadiging van relaties dan wel leidt tot herstel daarvan
leidt tot een hoge mate van acceptatie van gezamenlijk gevonden oplossing


|terug|